Regulamin Serwisu (Nie Sklepu Internetowego)

 

 

Definicje

• Autor - osoba przesyłająca i publikującą treści za pomocą Serwisu scalecars.online

• Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem scalecars.online

 

Postanowienia ogólne

• Serwis scalecars.online działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

• Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis scalecars.online

• Każdy Autor z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu scalecars.online, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

• Serwis scalecars.online nie ponosi odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych oraz prawdziwość informacji - Autorzy publikują materiały na własną odpowiedzialność.

 

Warunki korzystania z serwisu i zasady odpowiedzialności

• W przypadku przesyłania do Serwisu materiałów takich jak artykuły, relacje z budowy modeli, zdjęcia, grafiki itp. Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych treści oraz, że są one wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. W razie ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia tych praw, Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność.

• Autor udziela Serwisowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Autora w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych (Facebook, Instagram itp.).

• Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności chronione prawem autorskim. Autor zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Serwisowi oraz podmiotom trzecim. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

• Dopuszcza się do zamieszczania przez Autora odnośników do jego stron internetowych, profilów społecznościowych itp.