Regulamin Serwisu (Nie Sklepu Internetowego)

 

 

Definicje:

Autor - osoba przesyłająca i publikującą treści za pomocą Serwisu scalecars.online

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem scalecars.online

 

Postanowienia ogólne:

Serwis scalecars.online działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis scalecars.online

Każdy Autor z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu scalecars.online, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

Serwis scalecars.online nie ponosi odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych oraz prawdziwość informacji - Autorzy publikują materiały na własną odpowiedzialność.

 

Warunki korzystania z serwisu i zasady odpowiedzialności:

W przypadku przesyłania do Serwisu materiałów takich jak artykuły, relacje z budowy modeli, zdjęcia, grafiki itp. Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych treści oraz, że są one wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. W razie ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia tych praw, Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność.

Autor udziela Serwisowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Autora w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych (Facebook, Instagram itp.).

Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności chronione prawem autorskim. Autor zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Serwisowi oraz podmiotom trzecim. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

Dopuszcza się do zamieszczania przez Autora odnośników do jego stron internetowych, profilów społecznościowych itp.

EN

PL